Sanasto

Graafinen.com - Sanasto
Kuva: Kyle Van Horn (CC BY 2.0)

Graafiseen suunnitteluun ja graafiseen alaan liittyy paljon oman alan termistöä ja sanoja, jotka tulevat vastaan arkipäivän työssä. Sujuvan suunnittelun ja kommunikaation takia termistö on hyvä hallita mahdollisimman hyvin. Tähän on pyritty keräämään kattava graafisen alan sanasto aakkosittain.

A

AD, art director
Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija. Vastaa töiden ulkoasusta.

Akvarellipaperi
Märkäluja, hiokkeeton paperi, joka soveltuu mm. vesivärimaalaukseen.

Aihiolakkaus
Lakkaus tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.

Ajettavuus
Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

Anfangi
Anfangi (saks. Anfang ‘alku’) on yleensä 3–5 tekstirivin korkuinen, joskus tyylitelty alkukirjain luvun tai kappaleen alussa. Kirjapainon alkuaikoina latomo sisensi lukujen tai kappaleiden ensimmäiset rivit siten, että kirjan kuvittaja tai kirjoittaja pystyi tekemään anfangit kappaleisiin. Anfangi oli usein koristeltu aihein, jotka viittasivat itse tekstin sisältöön.

Antiikva
Antiikva tarkoittaa päätteellisiä kirjainmuotoja, jotka kehittyivät vuosina 1470–1600. Tunnettuja tuon ajan antiikva-kirjasintyyppien suunnittelijoita olivat muun muassa Nicolas Jenson, Francesco Griffo ja Claude Garamond. Antiikvakirjaimet kehitettiin yhdistelemällä roomalaista meisselikirjoitusta ja karolingista kirjoitusta. Antiikvoille ovat luonteenomaisia ohuet kirjainten päätteet(serif), jotka painetussa tekstissä auttavat hahmottamaan tekstin riveinä ja helpottavat lukemista.

Arkistopaperi
Virallinen paperi, vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä puuvillasellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

Arkki
1. Paperiarkki; Painamaton suorakulmainen paperikappale.
2. Painoarkki; Painettu paperiarkki, joka käsittää tietyn määrän sivuja. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

Arkkitaitto
Painoarkin taittaminen niin, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Asemointi
1. Sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdille luonnoksen mukaan.
2. Arkkiasemointi eli sivujen sijoittaminen painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.

AOX
Kemiallinen hapen kulutus

B

Biohajoava
Mikrobien vaikutuksesta aiheutuva orgaanisen aineen hajoaminen hiilidioksidiksi ja vedeksi tai lähtöainetta haitattomimmiksi yhdisteiksi.

Biologinen hapenkulutus
Mittayksikkö sille happimäärälle, jonka vesistön pieneliöt tarvitsevat hajottaessaan jäteveden kiintoainetta ja muita helposti hajoavia eloperäisiä yhdisteitä (Suomessa käytössä oleva mittausmenetelmä). BHK7 – Osoittaa kuinka paljon happea tietty jätevesimäärä kuluttaa seitsemän vuorokauden aikana.)

Bulkki
Ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassa suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperi. MF-sanomalehtipaperi: bulkki n.1,2. Hiokkeeton offsetpaperi: bulkki n.1,3. Taidepainopaperi: bulkki n. 0,8.

Bulkkituote
Tuote, jota myydään suurissa erissä yksilöimättömänä, usein standardin mukainen esim. sanomalehtipaperi.

C

CMYK
Lyhenne neliväripainatuksen osaväreistä: syaani, magenta, keltainen, musta.

CTMP
Kemihierre (chemi-thermomechanical pulp), mekaaninen massa, jonka kuidutuksessa on käytetty apuna kemikaaleja ja höyryjä.

D

Densiteetti
Mittaluku, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

Digipaperit
Yleisnimike digitaalisiin tulostimiin soveltuvista papereista

Digitaalinen painaminen
Tietokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalinen tulostaminen
Tietokoneelta tapahtuva muuttuvan painoaihion tulostaminen suoraan paperille menetelminä mm. Elektrofotografia, Elektrografia ja Ionografia.

Dispersiolakka
Vesiohenteinen painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

Dummy <-> Rakennemalli
Painotuotteen rakennemalli, joka on toteutettu ko. tuotteeseen valituista materiaaleista.

Duotone
Kaksiväripainatus, ainakin toisena osavärinä on musta.

E

ECF (Elementary Chlorine Free)
Ilman alkuaineklooria (kloorikaasua) valkaistu sellu.

Elektrofotografia
Epäsuora tulotusmenetelmä, jossa laser- tai LED-valolla muodostetaan alkuperäinen kopio kuvarummulle. Pulveri- tai nestemäinen väri (tooneri) takertuu sähköisesti varatulle rummulle, josta se siirretään paperille. Kutsutaan myös Xerografiaksi.

EMAS
Lyhenne tulee sanoista Eco Management and Audit Scheme, ja kyseessä on EU-säännös. Kaikilla EMAS-rekisteröidyillä yrityksillä on oltava ympäristöjohtamisjärjestelmä, samantyyppinen kuin ISO 14001 – sertifikaatissa. Yritysten on myös julkaistava
ympäristöselonteko. Koska EMAS-logo ei ole tuotemerkki, sitä ei voida käyttää tuotteiden ja pakkausten yhteydessä.

Esipainettu
Ennen atk-tulostusta painettu arkki tai lomake. Laser saattaa edellyttää erikoispaperia ja –värejä.

EU-kukka
EU:n tavaroiden ja palveluiden ympäristömerkki. Esimerkiksi paperilla on omat kriteerit, jotka ovat samantapaisia kuin Joutsenmerkissä. EU-kukka –merkitty tuote on aina myös joutsenmerkkikelpoinen tuote.

F

Fleksopainatus
Kohopainatukseen perustuva menetelmä, jossa väriä siirtävä pinta on joustavaa muovia.

Foliopainatus
Ohuen metallihohtokalvon kiinnittäminen painettavalle pinnalle lämmön avulla.

Folioväri
Pelkästään hapettumalla kuivuva painoväri, käytetään painettaessa imemättömille pinnoille.

Formaatio eli pohjanmuodostus
Kuitukerroksen tasaisuus paperiarkissa.

FSC
(Forest Stewardship Council). Metsäsertifiointijärjestelmä.

G

Grammapaino
Katso neliömassa.

Gemena
Pienaakkonen eli gemena eli minuskeli on eräs kirjaintyyppien muoto. Esimerkiksi ”a” on pienaakkonen, kun taas ”A” on suuraakkonen eli versaali eli majuskeli. Pienaakkosia sanotaan usein ”pieniksi kirjaimiksi”, vaikka olennaista ei ole kirjainten koko vaan muoto.

Glyyfi
Typografiassa glyyfi (kreikan sanasta γλύφη, glyfē ‘kaiverrus’) on kirjoitusmerkin esitysmuoto.

Groteski
Pääteviivaton kirjasintyyppi

H

Hankauskestävyys
Painovärin ominaisuus kestää hankausta painatus- ja jälkikäsittelyvaiheessa.

Hapoton paperi l. happovapaa paperi
Paperi, joka ei sisällä vapaita happoja. Katso neutraaliliimaus.

Happivalkaisu
Valkaisuyhdistelmä, jossa massan valkaisu aloitetaan happivaiheella, happivaihetta seuraa 4-5 jatkovalkaisuvaihetta.

Harmaapahvi
Lajittelemattomasta keräyspaperista valmistettu pahvi, käytetään pakkaustarkoituksiin ja lehtiöiden ym. tukipahvina.

Heat-set –painatus (HSWO)
Rullalta tapahtuva painatus painokoneessa, joka on varustettu painovärien kuivaukseen tarkoitetulla kuivausuunilla.

Hierre
Puuhaketta tai purua hiertäen valmistettu massa.

Hienopaperi
Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10% mekaanista massaa.

Hioke
Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

Hiokepitoinen paperi
Paperi joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

Hiokkeeton paperi l. puuvapaa paperi
Kemiallisesti valmistetusta paperimassassa (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä mekaanista massaa.

Huokoisuus
Paperin rakenneominaisuus, sen sisältämien huokosten kokojakauma.

Huopaviimeistely
Paperin pintakäsittely, jossa paperikoneen huovasta jää paperiin pintakuvio.

HWC (Heavy Weight Coated)
Monikerrospäällystetty painopaperi.

I

Ingressi
Alkukappale eli johdate eli ingressi on kirjoitelman tai sanomalehtitekstin alussa oleva johdantokappale. Se on yleensä 2–4 virkkeen pituinen tekstin aloitus, joka kertoo tulevan kirjoituksen aiheen ja pääajatuksen. Hyvä ingressi toimii yleiskuvauksena ja houkuttelee lukijan lukemaan kirjoituksen.

Ink Jet
Mustesuihkutulostus, väriainesuihkun sähköiseen ohjaukseen perustuva tulostustekniikka.

Itsejäljentävät paperit
Kts. kemiallisesti jäljentävät paperit.

J

Joutsenmerkki
Virallinen pohjoismainen ympäristömerkki.

Jälkikäsittely
Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle.

Jäljentävät paperit
1. kemiallisesti jäljentävät, sisältävät pieniä värikapseleita, jotka rikkoutuvat painalluksesta, kun lomakkeelle kirjoitetaan ja värjäävät alla olevan paperit.
2. Mekaanisesti jäljentävät, taustalla karbooni tai muu värillinen pinta, joka kirjoitettaessa värjää alla olevan paperin.

Jäykkyys
Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyyden kanssa.

K

Kalanterointi
Paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

Kalsiumkarbonaatti
Liitu, käytetään paperinvalmistuksessa sekä täyteaineena että päällystyspigmentinä.

Karheus
Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus. Katso sileys.

Kartonki
Yleensä useasta kerroksesta valmistettu tuote, jota käytetään mm. korteissa ja kansissa sekä kuluttajapakkauksissa.

Kaseeraus
Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kellastuminen
Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää vaaleuttaan valon tai ilman vaikutuksesta.

Kemiallinen hapenkulutus (COD)
Mittayksikkö sille happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden kemiallisessa hajottamisessa. Kuvastaa jäteveden hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta.

Kemiallinen massa
Puusta kemiallisesti kuiduttamalla valmistettu massa ks. selluloosa.

Kemihierre (CTMP)
Kemitermomekaaninen massa, jossa hake on ennen hiontaa käsitelty kemikaaleilla; yleensä natriumsulfiitilla.

Kestopaperi
Paperi, joka täyttää standardin ISO9706 vaatimukset arkistointikelpoisuuden osalta. Kts. Arkistopaperi.

Kevyesti päällystetty paperi
Paperi jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2. Sama kuin kertapäällystetty paperi.

Kierrätyskuitu
Kierrätyspaperista valmistettu puukuitumassa.

Kiilto
1. Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.
2. Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

Kiiltolaminointi
Kiiltävällä erikoiskalvolla suoritettu laminointi.

Kiiltoväri
Painoväri joka kuivuu nopeasti tunkeutumatta paperiin.

Kirjansidontapahvi
Kovakantisten kirjojen sidonnassa käytetty useasta kerroksesta laminoitu harmaapahvi.

Kirjasin
Kirjasin on kirjaimet, numerot ja erikoismerkit sisältävä kirjasinleikkaus.

Kirjoituspaperi
Paperi, joka soveltuu musteella kirjoittamiseen.

Kohopaino
Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjasimista ja kuvalaatoista.

Kolmisivuleikkaus
Painotuotteen puhtaaksi leikkaus ylä- ja alareunasta sekä aukeavalta sivulta.

Kompaktipinta
100% peittävä väripinta.

Konepäällystettypaperi
Suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

Konesuunta
Paperinvalmistuksessa paperiradan kulkusuunta. Kuitusuunta tarkoittaa samaa asiaa.

Kontrasti
Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Korkeabulkkinen paperi
Kirjapaperi, jonka paksuus suhteessa neliöpainoon on korkea.

Korkopainanta
Painanta, jossa kirjaimet ja kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä preeglaus.

Kosteus
Paperin kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena (arkkipaperin ihannekosteus yleensä noin 45-50%) Paperitehtaalla mittaus suoritetaan absoluuttisena kosteutena.

Kuitu
Puukuitu, paperin perusraaka-aine.

Kuitusuunta
Paperimassa kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

Kuitukoostumus
Paperin ja kartongin erilaisten kuitulajien keskinäinen suhde.

Kuivaoffset
Laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kastella vedellä; värin tarttuminen estyy pinnan väriä hylkivän ominaisuuden takia.

Kursiivi
Kursiivi on vino, kaunokirjoitusta mukaileva kirjainlaji, jota käytetään tekstissä korostuskeinona.

Kuultopaperi
Läpinäkyvä erikoispaperi.

Kuumahierre
Mekaaninen massa, jonka valmistuksessa on ennen kuidutusta esikäsitelty höyryllä.

Käyristyminen
Paperin valmistusvirheen aiheuttama arkin reunojen käyristyminen ylös- tai alaspäin.

L

Laminointi
Suojakalvon liimaaminen paperin tai kartongin pintaan. Myös kahden tai useamman paperi- tai kartonkikerroksen liimaaminen yhteen.

Laserointi
Tulostusmenetelmä, jossa käytetään apuna lasersädettä.

Ligatuuri
Ligatuuri on kirjain, joka on yhdistelmä kahdesta tai useammasta kirjaimesta. Ligatuuri voi olla joko osa jonkin kielen merkistöä (esimerkiksi norjassa æ, joka on yhdistelmä kirjaimista a ja e), tai kirjasimen mukana tuleva stilisointi kirjaimista, jotka ovat erillisinä kirjaimina esitettynä vaarassa osua toisiinsa (esimerkiksi fi). Eräät erikoismerkit ovat myös syntyneet ligatuureista, esimerkiksi merkki & joka on tullut latinan sanasta et.

Ligniini
Puun sideaine, joka sitoo kuidut lujasti toisiinsa sekä antaa kuiduille jäykkyyttä (massan vaaleus riippuu massaan jäävästä ligniinipitoisuudesta).

Liimasidonta
Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin.

Liimataustainen paperi
Etiketti- tai muu paperi, jonka taustapuolella on vedellä kostutettava liima (esim. postimerkkipaperi).

Liimausaste
Paperin sisältämä liima-aineiden määrä, korkea liimausaste lisää erityisesti märkälujuutta ja pienentää imukykyä.

Lisäyspainatus
Taittamattomina säilytettyihin painoarkkeihin määräpaikkoihin myöhemmin suoritettava tekstin painatus. Kts. päällepainatus.

Logo
Logo eli tunnusmerkki on yhtiön, järjestön, yhteisön tai muun vastaavan graafinen tunnus, joka rakentuu logotyypistä ja symbolimerkistä, tai vain toisesta niistä. Logotyyppi on vain nimestä muodostuva merkki, jolla on vakiintunut visuaalinen kirjoitustapa, esimerkiksi Marimekko tai Coca-Cola. Symbolimerkillä tässä yhteydessä tarkoitetaan graafista tunnusta, jonka tarkoituksena on herättää ihmisissä tietty mielleyhtymä, esimerkiksi Punainen risti.

Look-through
Paperin rakenne valoa vasten arvosteltuna.

Lorem ipsum
Lorem ipsum on 1500-luvulta lähtien olemassa ollut teksti, jota käytetään usein täytetekstinä ulkoasun testaamiseen graafisessa suunnittelussa, kun mitään oikeata sisältöä ei vielä ole. Lorem ipsumia käytetään näyttämään, miltä esimerkiksi kirjasin tai julkaisun tekstin asettelu näyttävät.

Lujuus
Paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa offset-painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa. Tärkeä offsetpaperin ominaisuus.

Lyhyt kuitu
Paperiarkissa kuitusuunta on lyhyemmän sivun suuntainen.

LWC (Light Weight Coated)
Kevyesti päällystetty, yleensä hiokepitoinen paperi.

Läpikuultavuus
Paperin kyky päästää valoa lävitseen, voi olla myös tehokeino (katso Kuultopaperi).

Läpipainatus
Painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.

M

Magenta
Neliväripainatuksessa punainen osaväri.

Mainospahvi
Laminoimalla aikaansaatu, paksu, päällystetty erikoispahvi (paksuus 0.75 – 3.5 mm).

Martiointi
Kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

Massa
Mekaanisesti tai kemiallisesti valmistettu kuituseos, jota käytetään paperin tai kartongin raaka-aineena.

Mattakalanterointi
Paperin kalanterointi siten, että paperin pinta jää mattapintaiseksi.

Mattapaperi
Himmeäksi kiillotettu, yleensä päällystetty paperi.

Mattalakka
Himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi
Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mekaaninen massa
Mekaanisesti puusta kuidutettu massa, ks. hioke, hierre.

Mekaaninen paperi
Pääosin mekaanisesta massasta valmistettu paperi.

MF (machine finished)
Konekiiltoinen paperi. Pinta karheahkoa, paperikoneen kalanterilla puristettua.

MFC (machine finished coated)
Konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

MG (machine glazed)
Toispuolisesti konekiilloitettu (voima-) paperi.

Mikroni
Mikrometri, paperin paksuuden mittayksikkö =1/1000 mm.

Mittapysyvyys
Dimensiostabiliteetti, paperin kyky säilyttää mittansa ja muotonsa ympäristön kosteuden tai fysikaalisen rasituksen muutoksista huolimatta.

Monikerroskartonki
Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla erilainen kuitukoostumus.

Mottling
Epätasainen painojälki painetussa arkissa

MWC (Medium Weight Coated)
Kahteen kertaan päällystetty paperi.

Märkäluja paperi
Paperi joka säilyttää mekaanisen lujuutensa myös märkänä.

N

Neliömassa
Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja neliöpaino.

Neutraaliliimattu paperi
Paperi, jonka pintaliimauksen happamuus on neutraali (ph-arvo 7). On hyvän arkistointikelpoisuuden yksi perusedellytys.

Nidonta
Kirjan tai lehden valmistaminen pehmeisiin kansiin.

Norsunluukartonki
Sileäpintainen, korkean vaaleuden omaava kartonki, jota käytetään etupäässä käyntikortteihin.

Nukkaantuminen
Paperin pinnan irtoaminen, joka johtuu painovärin tahmeudesta tai paperin huonosta laadusta.

Nuuttaus
Paperiin tai kartonkiin puristettu taiveura taittamisen helpottamiseksi.

O

OCR-Paperi
Paperi, joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan tapahtuvaan tunnistukseen.

Offsetlakkaus
Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaino
Laakapainomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka siirtää sen edelleen paperille.

Offsetpaperi
Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Ohkopainopaperi
Yleisnimitys ohuille, neliöpainoltaan korkeitaan 40 g/m2 papereille.

Opasiteetti
Paperin läpinäkymättömyyden mitta. Eniten opasiteettiin vaikuttavat paperin paksuus, kuitukoostumus ja vaaleus.

Optinen kirkaste
Paperin valmistuksessa paperin massaan lisättävä kemikaali, jota käytetään lisäämään paperin vaaleusvaikutelmaa.

Orpo- ja leskirivit
Orpo- ja leskirivit ovat tekstin ladonnassa ja tekstinkäsittelyssä käytettyjä termejä, jotka viittaavat sivun ylä- tai alareunaan irralleen jääneitä kappaleen tekstirivejä. Orpo- ja leskirivejä pidetään ammattimaisessa taittotyössä esteettisenä haittana, ja ne pyritään täten poistamaan. Yleensä tämä tapahtuu tiivistämällä tai harventamalla kirjainväliä.

P

Paperin pohjanmuodostus
Formaatio, subjektiivinen paperin ”pilvisyys” tarkasteltaessa paperia valoa vasten.

Pasta
Päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessissa. Valtaosa päällysteestä on nykyisin kalsiumkarbonaattia. Pastan sideaineena on yleensä lateksi.

Painettavuus
Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

Painoalusta
Yleisnimitys painotuotteessa käytettävästä materiaalista, kuten paperista, kartongista tai muovista.

Painoväriabsorptio
Paperin tai kartongin kyky imeä painoväri.

Painovärin asettuminen
Painovärin kuivumisen ensimmäinen vaihe, jossa painovärin liuotinaine imeytyy paperiin tai päällysteeseen, painovärin muodostaessa tahmean pinnan.

Pakotus
Katso martiointi.

Paksuus
Paperin rajapintojen välinen etäisyys, ilmaistaan yleensä mikroneina (mikroni = mikrometri = 1/1000 mm).

Paperin vakiokoot
Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.
Katso täältä lisätietoja.

Paperimassa
Paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

Paper Profile
Yksittäisten tuotteiden ympäristöselvitysten standardi, jonka johtavat massan- ja paperinvalmistajat ovat ottaneet käyttöön. Järjestelmä on vapaaehtoinen tietopalvelu, jonka avulla on helppo arvioida eri tuotteiden ympäristövaikutuksia.

PDF
PDF (lyhenne sanoista Portable Document Format) on Adoben kehittämä PostScript-kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton. PDF:n versio 1.7 on hyväksytty ISO 32000 -standardi.

PEFC
(Programmer for the Endorsement of Forest Certification schemes). Metsäsertifiointijärjestelmä.

Perforointi
Lävistämällä paperiin tai kartonkiin tehty repäisylinja.

Pergamiinipaperi
Läpikuultava, rasvaa hylkivä paperi, jota käytetään käärepaperina.

Pigmentoitu paperi
Kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

Pigmentit
Erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kalsiumkarbonaatti, kaoliini, kipsi jne.

Pintakäsittely
Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. päällystämällä, kalanteroimalla, liimaamalla tai martioimalla.

Pintaliimattu paperi
Pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

Pintalujuus
Paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

Pintapaino
Katso neliömassa

Pitkä kuitu
Paperiarkissa kuitusuunta on pitemmän sivun suuntainen.

Plaano
Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

PMS-värit (Pantone matching system)
Standardivärijärjestelmä

Pohjapaperi l. runkopaperi
Päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

Poikittaiskoko
Painotuote, jossa sivun leveys on suurempi kuin korkeus.

Poikkisuunta
Kuitusuunnan vastainen suunta.

Postitaitto
Tavallisin painoarkin taittomuoto. Arkki taitetaan ensin kahtia ja sen jälkeen uudelleen kahtia siten, että toinen taite on kohtisuorassa ensimmäistä vasten. Käytetään myös nimeä ristitaitto.

PostScript
PostScript on tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille. Postscript on läheistä sukua Forth-ohjelmointikielelle ja voidaan laskea itsekin ohjelmointikieleksi.

Preeglaus
Painanta, jossa kirjaimet ja kuva tulevat näkyviin kohokuvioina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

Prosessivärit
Neliväripainatuksen osavärit: syaani, magenta, keltainen, sininen.

Puhtaaksileikkaus
Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa tai arkkien ympärileikkaus ennen painatusta.

Pulveroituminen
Painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaan.

Puolisidos
Kirja, jonka selkä ja kulmat ovat eri materiaalia kuin kannet.

Puuvapaa paperi
Hiokkeeton paperi. Valmistettu kemiallisesta massasta.

Pystykoko
Painotuote, jossa sivun korkeus on leveyttä suurempi.

Päällyste
Painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Kts. pasta.

Päällepainatus
Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

Pölyäminen
Löysästi sitoutuneiden hiukkasten irtoaminen paperin pinnasta tai reunasta jatkojalostusprosessissa.

R

Raakakoko
Puhtaaksileikkaamaton paperin koko.

Raamattupaperi
Erittäin ohut (15-30 g/m2) korkeaopaakkinen paperilaji, jota käytetään paljon sivuja sisältävissä kirjoissa. Suuresta sivumäärästä huolimatta kirjan paksuus säilyy kohtuullisena.

Rasteri
Kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarvittava menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina rasteripisteinä.

Rasvankestävä paperi, (greaseproof)
Paperi, johon rasva ei imeydy tai imeytyy huonosti. Ominaisuus on saatu aikaan joko massan pidennetyllä jauhatuksella tai paperin pintakäsittelyllä.

Repro
Tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus.

Resoluutio
Vierekkäisten pisteiden määrä ilmoitetulla matkalla.

Riisi
Paperin käsittelyä helpottava pakkaus, jonka sisältö on yleensä 500 arkkia. Graafisissa papereissa arkkimäärä vaihtelee neliöpainosta riippuen välillä 100 – 500 arkkia.

Ritsaus
Paperitarra-arkille muotoon tehty viiltoleikkaus, jotta tarra voidaan helposti irrottaa liimataustasta.

Rotaatio
Painokone, jossa paperi painetaan rullalta.

S

SC-paperi
Superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

Selluloosa l. sellu
Kemiallisessa kuidutusprosessissa valmistettua puu- tai kasvikuitumassaa.

Semimatta
Päällystetty puolimatta (puolikiiltävä) paperi, kts. silkkimatta.

Seripaino
Painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle. Käytetään myös nimitystä silkkipaino.

Settiliima
Kemiallisesti jäljentävissä lomakeseteissä käytettävä liima, jolle on ominaista, että settejä liimattaessa liima tunkeutuu vain vähän settien väliseen rajapintaan ja liiman kuivuttua setit irtoavat helposti toisistaan.

Sidonta
Kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin.

Siistattu massa
Keräyskuidusta valmistettu massa.

Siistaus (de-inking)
Keräyspaperissa olevan painovärin ja muiden epäpuhtauksien poisto.

Sileys
Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen. Yleisimmät mittausmenetelmät: Bendtsen ja PPS.

Silkkimatta (silk)
Himmeäksi kiillotettu paperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

Sinikopio
Arkki- tai sivuasemoiduista filmeistä tehty valokopio, missä painoelementit ovat paikoillaan. Usein viimeinen tarkistusvaihe ennen painamista.

Sininen enkeli
Saksalainen ympäristömerkki, joka on vanhin laatuaan Euroopassa. Sinisellä enkelillä merkityillä tuotteilla ja palveluilla on vaihtoehtoisiin tuotteisiin verrattuna huomattavia ympäristöön liittyviä etuja. Sininen enkeli vastaa nykyään suurimmaksi osaksi
Joutsenmerkkiä. Papereiden osalta päähuomio keskittyy kierrätyskuidun käyttöön.

Solid board
Valkaistusta selluloosasta valmistettu kartonki.

Stanssaus
Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftaus l. hakanidonta
Nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään metallisin hakasin toisiinsa.

Stokastinen rasterointi
Taajuusmoduloitu rasterointi, pisteiden tiheys vaihtelee sävyn mukaan, mutta koko pysyy
vakiona.

Suhteellinen kosteus
Ilmassa olevan vesihöyryn määrä ilmoitettuna prosentteina siitä määrästä, mikä voi kyseisessä lämpötilassa ilmaan sitoutua.

Superkalanterointi (SC)
Paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

Syaani
Neliväripainatuksessa sininen osaväri.

Synopsis
Synopsis on tiivistelmä tai yleiskuvaus esimerkiksi visuaalisesta tai kirjallisesta teoksesta. Synopsis pyrkii kuvailemaan teoksen sisältöä ja sen tuotantoa vastaamalla muun muassa kysymyksiin miksi, mitä, kenelle ja miten?

Synteettinen paperi
Paperi, jossa raaka-aineena on käytetty öljypohjaisia raaka-aineita (esim. PE-muovi).

Syväpaino
Menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat erikokoiset painovärikupit.

Sävykuva
Originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

T

Taidepainopaperi
Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- ja mattapintaisista paperilajeista.

Taittaminen
Taittokoneelta tapahtuva painetun arkin taittaminen siten, että taitetussa arkissa sivut ovat järjestyksessä.

Taivekartonki
Valkopintainen, toiselta puolen päällystetty kolmikerrosrakenteinen kotelokartonki.

Taiveura
Nuuttaamalla tavallisesti kartonkiin puristettu ura, joka helpottaa taittamista.

Tarrapaperit
Muodostuu kahdesta yhteen laminoidusta paperikerroksesta (tai tarra- ja muovikerroksesta). Pinta paperin yläpuoli on painettava ja alapuolella on tarraliima. Taustapaperin tehtävänä on suojata tarraliimaa painatuksen tai tulostuksen sekä jälkikäsittelyn ajan. Taustapaperin pinta on silikonoitu, joten se irtoaa tarran kiinnitysvaiheessa helposti pois.

Tasapainokosteus
Paperin kosteus silloin, kun sekä paperin että sitä ympäröivän ilman kosteus ovat yhtä suuret: paperi ei luovuta eikä ime kosteutta.

TCF (Totally Chlorine Free)
TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

Termografia
Tulostusmenetelmä, jossa tulostusjälki synnytetään lämmön avulla. Suorassa menetelmässä käytetään erikoispaperia ja epäsuorassa menetelmässä (vaha, sublimaatio) irroitetaan väriä värinauhasta.

Termomekaaninen massa (TMP)
Kts. Kuumahierre.

Teräspainatus
Painatusmenetelmä, jossa painettu aihe muodostaa kohokuvion.

TrueType
TrueType on tietokoneissa käytettävä kirjasinformaatti, jonka alkuperäinen kehittäjä on Apple. TrueType kehitettiin 1980-luvun loppupuolella Adobe Systemsin PostScript Type 1 -kirjasinten kilpailijaksi. Microsoft lisensioi vuonna 1992 TrueType-formaatin Windows 3.1:een. Sen jälkeen TrueType levisi nopeasti, ja se on nykyisin yleisin näyttökäyttöön tarkoitettu kirjasinformaatti. TrueType-kirjasinten eli fonttien tiedostopääte on .ttf.

Typografia
Typografia (kreik. τύπος ‘isku, lyönti; (johonkin materiaaliin lyöty) kuva; muoto’ + γράφειν ‘kirjoittaa’) tarkoittaa nykyisin mitä tahansa tekstiin, tekstityyppiin, kirjainten asetteluun, väritykseen ja muuhun liittyvää suunnittelua ja korjausta. Alun perin typografia tarkoitti vain kirjainmerkkien suunnittelua, mutta sanan merkitys on ajan mittaan laajentunut.

Täyteaineet eli fillerit
Hienojakoisia, useimmiten valkoisia mineraaleja, jotka seostetaan sulppuun eli kuitujen ja muiden paperin raaka-aineiden vesilietteeseen.

U

Uusiomassa
Keräyspaperista valmistettu paperimassa.

Uusiopaperi
Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

UV-lakkaus
Ultraviolettivalolla kuivatettava lakka. Voidaan toteuttaa kiiltäväpintaisena tai mattana.

V

Vaaleus
Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina. Yleisimmät mittausmenetelmät ovat: ISO-vaaleus

Valkaisu
Massan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

Valupäällystys
Korkeakiiltoinen erikoispäällystys, jossa korkea lasimainen kiilto on saatu aikaan kuivattamalla paperia tai kartonkia korkeakiiltoista metallisylinteriä vasten.

Varmuuspaperit
Erikoispapereita, joihin valmistusvaiheessa on lisätty erilaisia komponentteja, kuten värjättyjä kuituja, vesileimoja, metallinauhoja ja muita varmuustekijöitä väärentämisen estämiseksi.

Vedostus
Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin tulostaminen tarkistusta varten.

Venyminen
Katso mittapysyvyys

Versaali
Suuraakkonen eli versaali eli majuskeli on muun muassa virkkeen tai erisnimien alussa käytettävä ”iso kirjain”, esimerkiksi A vastakohtana gemenakirjain a:lle.

Vesileima
Paperin valmistuksen yhteydessä paperin runkoon aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio. Kohdistettu vesileima sijaitsee valmiissa lomakkeessa aina samalla kohdalla.

Viresidonta
Sidontamenetelmä, jossa kirjamuotoisen tuotteen selän muodostaa kirjan läpi stanssattujen reikien läpi kulkeva kierrelanka.

Voimapaperi
Luja paperi, joka on valmistettu lähes täysin valkaisemattomasta sulfaattisellusta.

Värintarve
Kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2), joka tarvitaan paperille tietyn densiteetin saavuttamiseksi.

W

WF (woodfree)
Sellusta valmistettu hiokkeeton paperi.

WFC (woodfree coated)
Hiokkeeton päällystetty paperi

X

X-korkeus
X-korkeus viittaa kirjasinleikkauksen pienaakkosten korkeuteen ilman ylä- ja alapidennyksiä.[1] X-korkeus vaikuttaa siihen, kuinka suurelta tai pieneltä kirjasinleikkaus näyttää lukijan silmään. X-korkeus vaikuttaa myös tekstin luettavuuteen. Liian pieni tai liian suuri x-korkeus voi tehdä tekstistä vaikealukuista.

Xerografia
Kts. Elektrofotografia.

Y

Yliviivaus
Yliviivaus merkitsee sanojen typografista muotoa, jossa on vaakasuora viiva sanojen keskellä. Tätä keinoa yleensä käytetään käsikirjoitetuissa teksteissä osoittamaan virheellistä tekstiä tai sanoja, joita ei tule lukea.

Yläindeksi ja alaindeksi
Yläindeksi ja alaindeksi (lat. index ‘osoitin’) ovat numeroita, kuvioita, symboleja ja osoittimia, jotka ovat kooltaan pienempiä ja jotka sijaitsevat hieman ylempänä tai alempana kuin tavallinen teksti, yläindeksi ylempänä (esimerkiksi m2) ja alaindeksi alempana (esimerkiksi H2O). Ylä- ja alaindeksejä käytetään tavallisesti kaavoissa, matemaattisissa lausekkeissa, kemiallisissa yhdisteissä ja isotoopeissa, mutta niillä on muitakin käyttötarkoituksia.

Ympäristömerkki
Viranomaisten myöntämä merkki tuotteelle, joka täyttää viranomaisten kriteerit ympäristöasioiden suhteen. Merkkiä ei voida ostaa esim. hyväntekeväisyys- tms. tarkoituksiin. Kts. Joutsenmerkki.