Mitä mainonta on?

Graafinen.com - Mitä mainonta on?
Kuva: Sascha Kohlmann (CC BY-SA 2.0)

Markkinointiviestinnän yksi iso osa-alue on mainonta. Mainonnalla tarkoitetaan maksettua ja tavoitteellista tiedottamista, joka kohdistetaan tiettyyn haluttuun ihmisjoukkoon.

Mainonnalla pyritään yleensä tuotteen tai brändin myynninedistämiseen joko heti tai myöhemmin. Mainonnalla halutaan tiedottaa ja muokata ihmisten käsityksiä palveluista, tuotteista, aatteista ja ihmisistä. Mainonnalla pyritään luomaan haluttuja mielikuvia mainostettavasta tuotteesta, näin saadaan luotua tuotteesta brändi.

Mainonnan kolme pääasiallista tehtävää ovat siis:
• tiedottaminen (viestinnälliset tavoitteet)
• asenteiden luominen ja muokkaus (vaikutukset käyttäytymiseen) sekä
• käyttäytymisen ja toiminnan aikaansaaminen (esimerkiksi myynnin lisääminen)

Yksi mainonnan merkittävä alaluokka on imagomainonta, jota käytetään monesti tukemaan tuotteiden mainontaa ja joka myös usein yhdistetään brändin rakentamiseen. Imagomainonnassa korostetaan kohderyhmän elämäntyyliä, ominaisuuksia, tottumuksia ja mielikuvia. Imagomainonta ei tuo yleensä selkeästi esille mainostettavan kohteen ominaisuuksia. Imagomainonta on usein hyvin visuaalista ja mielikuvia herättävää ja siihen saattaa liittyä myös elementtejä jotka eivät liity läheisesti kohteena olevaan tuotteeseen tai yritykseen.

Mainonnan tavoitteena voi myös toki olla kehottaa esimerkiksi välttämään jotain asiaa, jolloin puhutaan antimainonnasta.